Aile Hukuku ile yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Gaziantep Aile Avukatı.

common

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun md. 166/3’te düzenlenmiştir;

‘Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.’

Yukarıda yer alan madde uyarınca boşanma davası açabilmek için öncelikle tarafların en az 1 yıl evli kalmış olmaları şartı aranır.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar

-Nafaka

-Mal paylaşımı

-Tazminat

-Çocuğun velayeti

-Ortak eşyaların kimin üzerine bırakılacağı

-Ziynet eşyaları

-Soyadı gibi konuların tümünde anlaşmaya varmış olmalı ve bu doğrultuda düzenlenecek protokol her iki tarafça da imzalanmış olmalıdır. 

Tarafların anlaşamadıkları bir hususun tespiti halinde açılan dava, anlaşmalı olarak değil çekişmeli dava olarak devam eder. 

Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün şekli unsurları, içeriği vs. gibi konularda eksikliğe ve hataya yer verilmemesi adına uzman bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır. 

Daha ayrıntılı bilgi için Kimya Hukuk Avukatları Av. Ali Kimya ve Av. Selin Kimya ile bağlantı kurmanızı tavsiye etmekteyiz.

İletişim:0342-3223337 – [email protected]

*Bu makale Av. Selin Kimya tarafından yazılmış olup, yazılı rıza alınmaksızın farklı bir platformda yayınlanması telif hakkı ihlali oluşturacaktır.

nafaka resim

NAFAKANIN ARTIRILMASI – AZALTILMASI VE KALDIRILMASI DAVALARI NAFAKA ÖDEMEME YAPTIRIMI

Genel Bilgiler

Boşanmanın Mali sonuçlarından birisi de eş ve çocuklara ilişkin nafaka durumudur. Boşanmayla taraflar nafakaya bağlanabilir ise de bu hüküm değişmez değildir.

Hakim, eşe veya çocuğa hükmedilecek nafakanın toptan veya irat (aylık belirli bir miktar) şeklinde ödenmesine karar verebilir.

Taraflar, maddi durumlarının değişmesi halinde, irat şeklinde bağlanan nafakanın kaldırılmasını, artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilirler.

Türk Medeni Kanunu md. 176’ya göre; ‘Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.
Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.’

Yoksulluk nafakası bağlanan eşin evlenmesi yada taraflardan birinin ölümü halinde nafaka kendiliğinden kalkar. Resmiyette evlilik gerçekleşmemiş olsa bile; fiilen evli gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz yaşam sürmesi halinde de mahkemeye başvurularak nafakanın kaldırılması talep edilebilir.

nafaka resim
Boşanma Gerçekleştikten Sonra Nafaka Talep Edilebilir mi?

Yoksulluk nafakası; boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm ifade eden, boşanmaya bağlı fer’i bir haktır. Yoksulluk nafakasının boşanmadan sonra talep edilip edilemeyeceği boşanmanın çekişmeli-anlaşmalı oluşuna göre değişir.

Çekişmeli görülen boşanma davası sonrasında nafaka talep eden, Türk Medeni Kanunu’nun 178. maddesi hükmü gereğince bir yıl içerisinde boşanmadan ayrı olarak açacağı dava ile yoksulluk nafakası isteyebilir.

Evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma davası ile sona ermesi halinde ise nafaka talep eden, yoksulluk nafakası isteğinden feragat etmiş olması halinde yoksulluğa düştüğünden bahisle yoksulluk nafakası talep edemez.

İştirak nafakası (boşanmanın anlaşmalı yada çekişmeli olduğuna bakılmaksızın) çocuk ergin oluncaya (18 yaşına) kadar her zaman istenebilir. İştirak nafakasının belirlenmesinde çocuğun yaşı da dikkate alınarak eğitim ve şahsi ihtiyaçları, anne-babanın ödeme gücü gibi unsurlar göz önüne alınır.

Evlilik Dışı Çocuklar İçin Nafaka Talep Edilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu kapsamında evlilik dışı doğan çocukların evlilik birliği içerisinde doğan çocuklardan hiçbir farkı yoktur. Bu anlamda evlilik dışı çocuklar için de aynı yollarla iştirak nafakası talebinde bulunulabilir.

Nafaka Ödemesinin Yapılmamasının Yaptırımları Nelerdir?

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası İcra İflas Kanunu md. 344’de düzenlenmiştir.
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçluya alacaklının şikâyeti
üzerine üç aya kadar tazyik hapsi cezası verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın
gereği yerine getirilirse, borçlu derhal tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde,
ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafaka davaları ortalama 6 ay – 9 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu tür önemli davaların, hataya mahal vermemek adına, Uzman bir avukatla yürütülmesinde fayda vardır. Kimya Hukuk olarak Nafaka davalarına ilişkin başarı ile sonuçlanmış çok sayıda dosyamız bulunmakla birlikte halihazırda devam eden davalarımız mevcuttur.

Daha ayrıntılı bilgi için Kimya Hukuk Avukatları Av. Selin Kimya ve Av. Ali Kimya ile bağlantı kurmanızı tavsiye etmekteyiz.

İletişim:0342-3223337 – [email protected]

*Bu makale Av. Selin Kimya tarafından yazılmış olup, yazılı rıza alınmaksızın farklı bir platformda yayınlanması telif hakkı ihlali oluşturacaktır.

site

Evlendirme Yönetmeliğinin Öngördüğü Şekil Şartları

YETKİLİ MEMUR

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

site

 

EVLENME EHLİYETİ

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

  1. a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
  2. b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

(2) Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

EVLENME ENGELLERİ

  1. Hısımlık;
  • Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında,

3-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında

  1. Evli olmak;
  2. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması
  3. Gaiplik durumunda;
  4. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Haklarımız Nelerdir?

Bir kadın kocasından ayrı yaşamayı istemesi halinde başka bir ev tutarak orada yaşamayı seçmesi durumunda evine dönmeye zorlanamaz. Ancak koca kadının evine dönmesini istiyorsa onu mahkeme kanalıyla resmen davet edebilir ve bu davete uymayan kadın aleyhine “terkten” boşanma davası açabilir. Haklı nedenlerle ayrı yaşamak isteyen bir kadın, boşanma davası açmadan da hakim kararı ile ayrı bir mesken edinebilir.

Devamını Oku

AileVeKadinaSiddet

Aile İçi ve Kadın Şiddetine Karşı Ne Yapılabilir?

Erkek şiddeti, kuşkusuz kadının evlilikte ve evinde uğradığı en yaygın haksızlıktır. Kadınlar aile içinde çoğu kez bu kaba güce maruz kalıyorlar. Erkek şiddeti, erkeğin kadına uyguladığı baskı, yıldırma, boyun eğdirme amacı güden, erkek iktidarını evde ve hayatın bütününde sürdürmeye yarayan bir mekanizmadır. Oysa gerek fiziksel şiddet, gerek psikolojik şiddet hem erkeğin hem de kadının yaşamlarına, ilişkilerine, işlerine, üretimlerine, çocuklarının ruh, beden sağlığına, eğitimlerine ve tabii tüm toplumsal yapıya çok büyük zararlar, yaralar açar. Aile içinde kadına karşı uygulanan şiddet fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel, tehdit, çocukları kullanma, kadını çevresinden ayırma şeklinde olabilir.

Devamını Oku