Girdi yapan Ali Kimya

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA SAĞLANAN KORUMA 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, […]

ANONİM ŞİRKETLER VE HUKUK DANIŞMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Hak arama hürriyeti bağlamında her birey ve tüzel kişilik kendi namına adli mercilere müracaat edip, dava ve şikayet haklarını kullanabilmektedirler. Bu hakkı kullanabilmek için gerçek kişi veya yetkili organın tam fiili ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Bir başka deyişle hakları kullanma yönünden kısıtlı olmamalıdır. Türk Hukuku uygulamasında da kişiler Avukatla temsil edilme zorunluluğu olmaksızın kendileri dava […]

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

Markanın Hükümsüzlüğü düzenlemesi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 25. maddesinde yer almaktadır. Adli mercilere intikal eden uyuşmazlıkların önemli bir kısmını markanın hükümsüzlüğü davaları oluşturmaktadır. Markanın hükümsüzlüğü yargılaması hukuk muhakemeleri kanununa göre yürütülse de; Ceza Hukukunun süjelerinden Cumhuriyet Savcısı ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar 25. Maddenin 2. Fıkrası uyarınca bu davayı açabilmeye yetkili durumdadır. Hükümsüzük […]

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU DÜZENLEMESİ IŞIĞINDA MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVALARI

Marka Hakkında Genel Bilgiler Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Marka ile ilgili ayırt edici özellik, markada […]

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Genel Bilgiler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Ölüm ve bedensel zararlar’ başlıklı 53. Maddesinde ölüm halinde uğranılan zararların içerisinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar da yer almaktadır. Destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat talepleri için; -Hukuka aykırı bir fiil ile desteğin ölümü, – Bunun sonucunda bir zararın meydana […]

KONKORDATO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Konkordato nedir? Konkordato, borçlu bir kimsenin ekonomik gelişmeler, piyasa koşulları vs. gibi nedenlerden dolayı borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi halinde, kötü niyetli olmayan borçlunun korunması amacıyla kanun koyucunun düzenlemiş olduğu bir iyileştirme kurumudur. Kısaca konkordato, kanun koyucunun  mahkeme denetiminde borçluların alacaklılar ile anlaşması ve alacaklarının bir kısmını ödeyerek borçtan kurtulması için düzenlenmiş bir seçenektir. Konkordato, alacaklılardan […]

MİRAS BIRAKMA VE VASİYETNAME

VASİYETNAME NEDİR Genel Bilgiler Vasiyetname ile Miras Sözleşmesi ölüme bağlı tasarruf olmaları ve kişiye sıkı sıkıya bağlı olmaları yönünden benzerlikler gösterse de farklı kavramlardır. Vasiyetname , miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname 3 şekilde düzenlenebilir; Resmi Vasiyetnameler El Yazısı ile Düzenlenen Vasiyetnameler Sözlü Vasiyetnameler […]

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU USULÜ

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU USULÜ Genel Bilgiler Bireysel başvuru, Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlükleri kamu tarafından aktif yada pasif olarak ihlâl edilen bireylerin mağduriyetlerini giderebilmeleri için gidebilecekleri bir yargı yoludur. Bu bağlamda Türkiye’de 23 Eylül 2012 tar   ihinden itibaren fiili olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolu açıktır. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri […]

VERGİ HUKUKUNDA SAHTE FATURA DÜZENLEME KULLANMA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (VUK MD. 359)

VERGİ HUKUKUNDA SAHTE FATURA DÜZENLEME KULLANMA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (VUK MD. 359) Genel Bilgiler Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezalarına ilişkin hükümler yer almaktadır. Uygulamada en sık rastlanan Vergi Suçu ‘Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu’dur. (Naylon Fatura) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan kişilerin […]

NAFAKANIN ARTIRILMASI – AZALTILMASI VE KALDIRILMASI DAVALARI NAFAKA ÖDEMEME YAPTIRIMI

Genel Bilgiler Boşanmanın Mali sonuçlarından birisi de eş ve çocuklara ilişkin nafaka durumudur. Boşanmayla taraflar nafakaya bağlanabilir ise de bu hüküm değişmez değildir. Hakim, eşe veya çocuğa hükmedilecek nafakanın toptan veya irat (aylık belirli bir miktar) şeklinde ödenmesine karar verebilir. Taraflar, maddi durumlarının değişmesi halinde, irat şeklinde bağlanan nafakanın kaldırılmasını, artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep […]