Girdi yapan Ali Kimya

TÜKETİCİ HAKKINDAN KAYNAKLI SATICININ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU

Genel Bilgiler Satıcının ayıptan sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu md. 219-231 arasında düzenlenmektedir; ‘Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından […]

DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN HUKUKİ İNCELEME

Dolandırıcılık suçu ceza kanununda tanımlanan malvarlığına karşı işlenen suçlar arasındadır. Kategorik özelliği gereği suçun mağdurunun malvarlığında eksilmeye sebep olma amacıyla hileli bir takım davranışların varlığı gerekmektedir. Dolandırıcılık suçunun unsurları ticar hayatta vuku bulabileceği gibi gündelik hayattaki birçok iş ve işlem de suçun unsurları oluşabilmektedir. TCK m.157 dolandırıcılık suçunu “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya […]

MARKA TESCİLİNİN KORUMA KAPSAMI

TÜRKPATENT nezdinde faaliyet gösterilen mal ve hizmet sınıfında marka tescili 10 yıllık koruma sağlamakta olup bu koruma yenileme yapılması durumunda sınırsız olarak devam etmektedir. Marka işletmenin portföy değerini başlı başına artıran bir malvarlığı olduğu gibi müşteri ve iş ortakları nezdinde tercih sebebi olmaktadır. Fikri mülkiyetin en önemli görünüşü şekilleri olan marka patent tasarım ülke genelinde […]

KİRA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA COVİD-19 DEĞERLENDİRMELERİ

  Bu makalede genel olarak Taşınmaz Kira Sözleşmesi ve Öngörülemezlik Açısından Covid-19 özelinde değerlendirilmesi yapılacaktır. Taşınmaz Kira Sözleşmeleri ile ilgili birçok doğrudan ve bağlantılı hükümler olmakla birlikte biz Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları ile ilgili hükümlere Covid 19’un etkisini anlatacağız: Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisinde bırakan COVİD – 19 virüsü ilk olarak Aralık 2019 tarihinde […]

İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ KAPSAMINDA COVİD-19 DEĞERLENDİRMELERİ

2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve halihazırda etkileri yoğun olarak ülkemizde de hissedilen corona virüsün, tıbbi ve toplumsal sonuçları yanında hukuki sonuçlarının da olacağı aşikârdır. Özellikle ticari hayata dair alınan önlemler, fabrikaların geçici süreliğine kapatılması, sokağa çıkma yasağı kararları sürekli işleme zorunluluğu olan ekonominin sekteye uğrayarak işveren ve işçi […]

İŞE İADE DAVALARINDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI

Birleşmiş Milletlerin ilk uzman kuruluşu olarak addedilen Uluslararası Çalışma Örgütünün faaliyetleriyle literatüre kazandırılan iş güvencesi kavramı 4857 sayılı İş Kanunumuzun 18 ve 21. Maddelerinde normatif karşılığını bulmaktadır. İşçinin çalışma standartları, çalışma yaşamındaki hakları, insana yakışır iş fırsatlar , sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu geliştirmeyi hedef alan çalışmalar günden güne gelişmekte olup Yüksek […]

MARKA HUKUKUNDAN KAYNAKLI DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Marka Hukuku niteliği gereği teknik, faaliyet konusu sektöre özgü multidisiplinel özellikler taşıyan sınai mülkiyetin en yaygın uygulama alanıdır. Markanın Hukukunun bu işlevsel yönünün yanında hukuk uygulamasında da diğer davalardan ayrıcalıklı kılınan önemli özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle tescil edilmiş bir markanın sicildeki kaydının lisans, devir, rehin gibi hukuki işlemlere konu edilebileceği gerçeği ışığında marka hukukundan kaynaklı hukuki […]

PATENT VE MARKANIN KAZANDIRDIĞI AYRICALIKLAR NELERDİR

Ticari hayat çok farklı çalışma alanlarından teşekkül etmektedir. Bu anlamda başta gıda sektörü, inşaat sektörü, turizm sektörü ve tekstil sektörü markalaşma konusunda diğer mal ve hizmet sektörlerinden  marka ve patent tescili konusunda daha önemli bir noktadadır. Gıda sektöründe yıllarını vererek müşteri nezdinde haklı bir tanınırlığa ulaşan bir restoran isim, logo, marka tescillerini yapmaması halinde başka […]

PATENT VE MARKA TESCİLİNİN ÖNEMİ

Sınai Mülkiyet Hukuku tescile konu hak üzerinde sahibine münhasır yetkiler tanır. Bu anlamda patent ve markalarda fikri ürünü ilk olarak düşünen kişi patent ve marka tescil esaslarına uygun patent ve marka başvurusu yapması halinde fikri mülkiyet alanında malikin eşya üzerinde sahip olduğu hakların tamamını üzerinde toplar. Patent ve Marka başvuruları ülkemizde Türk Patent Ve Marka […]

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Mirasçılık Belgesinin iptali Davası Nedir?

Genel Bilgiler Ölenin-Miras bırakanın ardından kalan  tereke(mal varlığı) üzerinde kimlerin, ne kadar oranda hak sahibi olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık belgesi (Veraset İlamı) denir. Veraset İlamı Ne Şekilde Düzenlenir? Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir? Mirasçılar, yasal-kanbağı nedeniyle ve kan bağı olmaksızın atanmış mirasçılar şeklinde iki türlüdür. Mirasçılık belgesinin ne şekilde düzenleneceği ve kimlerin bu belge talebinde […]